نتیجه نظر سنجی از والدین در مورد تخصصی شدن پایه های چهارم تا ششم

میزان مشارکت در پاسخ گویی:

59/78

میزان رضایت از اجرای طرح تخصصی در سال تحصیلی 93-92 :

بسیار زیاد (14/55)   زیاد (32/73)   متوسط (29/09)   کم (23/63)

میزان موفقیت آموزگاران تخصصی در اجرای بهینه طرح :

بسیار زیاد(12/73)   زیاد(29/09)    متوسط (34/55)  کم (23/63)

میزان رضایت از نحوه توزیع دروس بین آموزگاران :

بسیار زیاد (12/73)    زیاد(23/63)   متوسط (34/55)    کم (29/09)

میزان رضایت از انتخاب کتاب کمک آموزشی :

بسیار زیاد(27/27)     زیاد( 36/36)   متوسط (20)   کم (16/36)

/ 0 نظر / 27 بازدید