اسامی دانش آموزان تئاتر صحنه ای حائز رتبه اول شهرستان خمینی شهر

مهدی عمادی

آرمین ماهوش

محمد عباسی

امیر حسین فاضلی

متین مجیدی

رضا علی عسگری

حسین حاجی هاشمی

ابراهیم معصومی

حسین کریم جعفری

/ 0 نظر / 16 بازدید