حافظان قرآن دوم (1)

محمدصالح حاج کرمی

( سوره های تکویر ، انفطار ، شمس ، لیل ، قارعه وآیت الکرسی)

امیررضا پژوهش

(سوره های تکویر ، انفطار ، شمس وآیت الکرسی)

آرش سیدنا

(سوره های شمس ، انفطار ، لیل ، قارعه وآیت الکرسی)

امیر حسین حبیبی

(سوره های تکویر ، انفطار ف شمس ، قارعه)

/ 0 نظر / 20 بازدید