اسامی دانش آموزان تئاتر عروسکی حائز رتبه اول شهرستان خمینی شهر

پارسا روح الهی

آرین احسانی

آرمین حبیب الهی

آرمین قپانی

علی امیدی

آرین کریمی

امیر مهدی ناظمی

امیر حسین بهبهانی

عرفان عراقی

عارف تقی مومنی

 

/ 0 نظر / 19 بازدید