زمان حضور برای مصاحبه (گروه پنجم حروف ک،گ،ل،م،ن،و،ه،ی ) یک شنبه 18 خرداد93

لطفا ٌ در ارتباط با مصاحبه فرزندتان به موارد ذیل توجه نمایید:

1-    حضور پدر ومادر(به همراه فرزند)  در روز مصاحبه ضروری می باشد.

2-    اصل شناسنامه فرزندتان برای ارائه به مسوول مربوطه دبستان همراهتان باشد.

3-    چنانچه راس ساعت ذکر شده برای مصاحبه حضور نیابید،به منزله حذف از مصاحبه تلقی می گردد واز دادن نوبت دیگری برای مصاحبه معذور می باشیم.

4-    فرزند خود را برای شرایط مصاحبه آماده نمایید تا بتواند از زمان اختصاص یافته ، به خوبی استفاده نماید.

5-    مصاحبه توسط دو نفر انجام می گردد بنابراین ساعت مشابه برای دو شخص متفاوت ، اشکالی در امر مصاحبه ایجاد نخواهد نمود.

6-    آدرس دبستان پسرانه :

دانشگاه صنعتی اصفهان – خیابان شهرک علمی ، تحقیقاتی – مقابل ایستگاه آتش نشانی

حرف ک

آقای کوچکی مرتضی ساعت 8:30 صبح 

آقای کیخسرو کیانی علیرضا ساعت 8:30 صبح 

آقای کیا مهر علی  ساعت 8:45 صبح 

آقای  کریمی حسین ساعت 8:45 صبح 

آقای کیانی ایمان ساعت 9 صبح 

آقای کریم حدادی مهرداد ساعت 9 صبح 

آقای کرباسی محمد ساعت 9:15 صبح 

آقای کرباسی متین ساعت 9:15 صبح

آقای کاظمی سید امیر مهدی ساعت 9:30 صبح

آقای کیانی امیر مهدی ساعت 9:30 صبح

آقای کرباسیان شنتیا ساعت 9:45 صبح

آقای  کاشانی محمد معین ساعت 9:45 صبح

آقای کدخدایی دانیال ساعت 10 صبح

آقای کاظمی سید محمد حسین ساعت 10 صبح

آقای  کوثر امیر عباس ساعت 15: 10 صبح

حرف گ

 

آقای گودرزی ارشیا ساعت 15: 10 صبح 

آقای گودرزی علی محمد ساعت 30: 10 صبح

آقای  گرجی امیررضا ساعت 30: 10 صبح

 آقای گرجی علیرضا ساعت 45: 10 صبح

حرف ل

آقای لبافی مطلق امیر حسین ساعت 45: 10 صبح 

حرف م

 

آقای مکاری محمد معین  ساعت 11 صبح 

آقای محمود آبادی سید محمد   ساعت 11 صبح 

 آقای محرابی محمد طاها ساعت 15: 11 صبح

 آقای معین شایان ساعت 15: 11 صبح

آقای مرادمند اشکان ساعت 30: 11 صبح 

آقای مصاحب فر آرین ساعت 30: 11 صبح

 آقای مهرعلی مهدی ساعت 45: 11 صبح 

 آقای مانیان آرش ساعت 45: 11 صبح

 آقای  میرزائیان احسان   ساعت 12 ظهر

 آقای   ماهوش پارسا   ساعت 12 ظهر

 آقای مهرابی امیر مهدی ساعت 15: 12 بعداز ظهر

 آقای مسلمی فاضل ساعت 15: 12 بعداز ظهر

آقای محب محمدی امیر محمد ساعت 30: 12 بعداز ظهر

 آقای مفتول کار امیر حسین ساعت 30: 12 بعداز ظهر

   آقای  مختاری امیر حسین ساعت 30: 13 بعداز ظهر

 آقای   محبی محمد امین ساعت 30: 13 بعداز ظهر

 آقای   میردامادی سید علی ساعت 45: 13 بعداز ظهر

 آقای   متولی امامی محمد ساعت 45: 13 بعداز ظهر

 آقای   محمدی امیر حسین ساعت 14 بعداز ظهر

آقای   ملک محمد حسین ساعت 14 بعداز ظهر

آقای    میرک زاده ابوالفضل  ساعت 15: 14 بعداز ظهر 

حرف ن

آقای    نقد علی طاها  ساعت 15: 14 بعداز ظهر

آقای    نوروزی ابوالفضل  ساعت 30: 14 بعداز ظهر

آقای    نریمانی محمد ساعت 30: 14 بعداز ظهر

آقای    نیکخواه امیر حسین ساعت 45: 14 بعداز ظهر

آقای   نصر طاها ساعت 45: 14 بعداز ظهر

آقای   نوروزی آرمان ساعت 15 بعداز ظهر

آقای   نیکدل علی ساعت 15 بعداز ظهر

حرف و

آقای   وکیلی امیررضا ساعت 15: 15 بعداز ظهر

آقای   واعظی سید مسیح ساعت 15: 15 بعداز ظهر

آقای وزیری یاسین  ساعت 30: 15 بعداز ظهر  

حرف ه

آقای   هادی اف عرفان ساعت 30: 15 بعداز ظهر

آقای   هاشمیان پارسا ساعت 45: 15 بعداز ظهر

آقای   هیبتیان شایان ساعت 45: 15 بعداز ظهر

حرف ی

آقای   یزدانی آریا ساعت 16 بعداز ظهر

آقای یاری امیر حسین  ساعت 16 بعداز ظهر  / 0 نظر / 23 بازدید