زمان حضور برای مصاحبه پیش دبستانی(گروه چهارم حروف م تای ) شنبه 24 خرداد93

آقایان:

ساعت 8 صبح :

امیر علی مسیبی

ساعت 8:15 صبح :

امیر محمد محمد سلطانی

ساعت 8:30 صبح :

علی محمدی

ساعت 8:45 صبح :

کامران ملکوتی

ساعت 9صبح :

آرین مصاحب فر

ساعت 9:15 صبح :

سهیل محمود

ساعت 9:30 صبح :

امیر محمد مقیدی

ساعت 9:45صبح :

صدرا مظفری

ساعت 10 صبح :

مهردادماندگاری

ساعت 10:15 صبح :

امیر مجلسی

ساعت 10:30 صبح :

محمد امین مجیری

ساعت 10:45 صبح :

محمد طه مولودیان

ساعت 11صبح :

حسین مولوی

ساعت 11:15صبح:

پارسا مصلحی

ساعت 11:30صبح

علی مشیری

ساعت 11:45 صبح:

هومن ماه شانیان

ساعت 12:

محمد مهدی مجلس آرا

ساعت 12:15 :

مهدی محمدی

ساعت 13:30:

نیما مجیری

ساعت 13:45 :

حسین موحدی

ساعت 14:

حسین محمود صالحی

ساعت 14:15 :

سید علی نوربخش

ساعت 14:30:

سید رضا نوربخش

ساعت 14:45:

ایلیا نوربخش

ساعت 15:

امین نوروزی

ساعت 15:15:

محمد جواد وطن خواه

ساعت 15:30:

امیر حسین فتحیان


/ 0 نظر / 20 بازدید