برنامه امتحانات پایه ششم ابتدایی در خردادماه 93 شهرستان خمینی شهر

شنبه   سوم خردادماه  هدیه های آسمانی

دوشنبه پنجم خردادماه    ریاضی

چهارشنبه هفتم  خردادماه    انشای فارسی

شنبه  دهم خردادماه  مطالعات اجتماعی

دوشنبه  دوازدهم خردادماه علوم تجربی

سه شنبه سیزدهم خردادماه   املای فارسی

 

/ 2 نظر / 22 بازدید
ستاره

مثل مابودیهجورایی

ستاره

مثل مابودیهجورایی