مواد درسی ، تعداد سوال وضریب آزمون ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان

کل ّ آزمون :

70 سوال در فرصت پاسخگویی 80 دقیقه ای

تفکیک دروس :

آموزش قرآن وهدیه های آسمانی (10سوال با ضریب 2)

فارسی (15 سوال با ضریب 2)

مطالعات اجتماعی (5 سوال با ضریب 1)

تفکر وپژوهش ( 5 سوال با ضریب 1)

علوم تجربی ( 15 سوال باضریب 2)

ریاضی ( 20 سوال باضریب 3)

زمان آزمون :

ساعت 9 صبح روز پنج شنبه 18 اردیبهشت ماه

/ 0 نظر / 18 بازدید